Gloria Hon

女青深水埗

劍橋英語 pre starter

K3

8

Overall Review:

課堂表現: 

​出席學生人數:

5

Thu Mar 28 2019 11:24:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

今天課堂有關相反詞,幼兒能初步掌握,跟著導師完成習作,課堂重溫時幼兒認字能力較弱,需要提點,才能做出相關的動作, 讓其他幼兒猜估。