Cheung Hiu Tung

將軍澳女青

劍橋小學英語 Juniors (第五期)

K2

8

Overall Review:

課堂表現: 

​出席學生人數:

3

Sat Nov 16 2019 16:54:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

同學學習能力不一,有一位同學在課堂會因為不懂寫字或未完成練習而哭,需加倍留意和調整進度。普遍秩序良好。